Проекти

  От 7 януари 2020 г. в ОУ „Васил Левски“ – село Борима стартира работата за изпълнение на Дейност 6 (повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности) по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии,…
  През месец май 2018-2019 учебна година в нашето училище стартира работа по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, който продължава и през 2019-2020 учебна година. Продължителността на проекта е 30 месеца, считано от 28.02.2019 година. Основната цел на проекта е насочена към намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено основно и средно образование. Сформираха се 2 групи с по 5 ученици, които имат пропуски и затруднения в обучението по математика. Едната група е…
  На 15.06.2018г. в салона читалище „Напредък“ с. Борима се състоя заключителната изява на групите по проект „Твоят час“. Тържеството започна с последното представяне на групата по интереси „Опознай България“. Стефка Колева – ръководител на групата беше подготвила изненада за участничките и публиката. С помощта на презентация всички се насладиха на най-добрите и забавни моменти от разнообразната дейност на групата. Своята обич и възхищение пред родината момичетата изказаха чрез подготвения рецитал. Темата за България е неотделима част от представянето на групата по интереси „Да танцуваме заедно“ с ръководител Зорница Стоянова. През годината те подготвиха 8 танца и с право си заслужиха…
  Понеделник, 28 Май 2018 05:08

  24 май

  24 май е един от най-българските празници, обичан от деца и възрастни. По случай празника на 22 май в двора на ОУ „Васил Левски“ с. Борима беше организирана спортна проява. Инициатор беше групата по интереси „Спортуваме за здраве“ по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“– фаза 2 с ръководител Златин Костов. Организирани бяха състезания по бягане на 50 и 200 метра, народна топка, футбол и др. Най-активни бяха участниците в групата, но се включиха и почти всички ученици и учители в училище.…
  Сряда, 23 Май 2018 09:43

  Посещение на гр. София

  На 19.05.2018 г. участниците в групите по интереси „Опознай България” и „Да танцуваме заедно” по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час“– фаза 2“ по ОП НОИР посетиха гр.София. Първата спирка в програмата беше Националния исторически музей. Учениците с интерес разпознаваха паметници на материалната култура на България, които дотогава бяха виждали само на снимки в учебниците. Без затруднение посочиха тракийските съкровища от Вълчитрън, Панагюрище, Борово и др. С възхищение гледаха предметите от Средновековието като най-голямо впечатление отново направиха познатите - съкровището на хан…

  Проекти

  © 2013 - 2024 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.