Материална база

  „Училището като институция представлява обединителен център на утвърдените от традицията духовни ценности с най-новите постижения на науката, техниката, културата и новите икономически условия.“

   

  Подобряването на материално-техническата база в училище доведе до това, че училището стана желана от учениците територия.

  Учебните сгради са две - "старо" и "ново" училище. В сградата на "старото" училище се обучават І, ІІ и ІІІ клас, има малка учителска стая и стая, обособена за компютърен кабинет. "Новото" училище е на три етажа, в които има 5 класни стаи, учителска, дирекция, стая на счетоводителя, здравен кабинет, библиотека, стая за отдих и игри за учениците в целодневната организация и едно хранилище за учебно - технически средства. В приземния етаж се помещават ученическият стол с трапезария и дърводелска работилница.

  Училищният двор представлява 3 дка зелени площи, които са оформени като парк за отдих на ученици и персонал, и две спортни игрища - за футбол, баскетбол и волейбол.

  1984 г.: 100-годишен юбилей: парно отопление, ламперия във всички стаи и коридори, шкафове, изграждане на футболно игрище, нови тоалетни.

  1992 г.: Изцяло с финансиране от Министерство на народната просвета се извърши модернизация и реконструкция на отоплителната система: ново парно на течно гориво в голямата сграда и връзка с малката сграда.

  1994 г.: отново с целеви средства от Министерство на образованието, науката и културата се направи ремонт на фасадата на основната сграда, вътрешния интериор, закупи се ново оборудване за ученическия стол.

  2002 г.: по спечелен проект "Благоустрояване на двора на ОУ "Васил Левски" - с. Борима и на двора на ЦДГ "Синчец" - гр. Троян" финансиран от Американската агенция за международно развитие чрез Фондация за реформа в местното самоуправление в училищния двор се оформи основната алея и стълбището на голямата сграда с цветни плочки, закупи се косачка за поддържане на тревните площи. Засадиха се паркови храсти и цветя, направиха се алпинеуми, поставиха се пейки за отдих.

  15 септември 2005 г.  – откри се компютърен кабинет с 15 работни места.

  По проект на Община Троян за оптимизация на училищната мрежа през 2007 г. се извърши основен ремонт на двете сгради: подмени се цялата дограма с PVC, покрива на малката сграда, поставиха се окачени тавани в стаите като се смени и осветлението, свали се ламперията в малката сграда и се ремонтираха стените като се боядисаха в различни цветове; боядиса се цветно фасадата на голямата сграда.

  2008 г.: Изграждане на видеонаблюдение на училищния двор и сгради.

  2011 г.: По НП „ИКТ в училище“ от МОМН се предоставиха 10 компютъра за въвеждане на електронен дневник. Така всеки учител разполага с персонален компютър на работното си място.

  2011 г.: Спечелен проект по НП „Училището – територия на учениците", модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап". Оборудва се стая за провеждане на заниманията в полуинтернатната група за учениците от І – ІV клас с: ново обзавеждане – цветни маси, столове, шкаф, бюро, ъглов диван, малка масичка и табуретки; канцеларски материали за заниманията по интереси; образователни, възпитателни и занимателни игри; художествена и учебна литература.

  Обновен е интериорът във всички класни стаи: единични маси и столчета в различни цветове за учениците от І, ІІ, ІІІ и ІV клас; интересни шкафове за същите класове; подмениха се плотовете на масите, седалките и облегалките на столовете в стаите на V – VІІІ клас. Всяка класна стая е с бяла дъска.

  2011 г.: По проект „Участие на гражданите в управлението на местните финанси“ се изгради площадката пред малката сграда и алеята към нея с нови цветни тротоарни плочки.

  Осъществи се ново строителство от Община Троян на отделно котелно помещение за малката сграда, което доведе до повишаване на топлината и в двете сгради.

  Електронен звънец огласи училищния двор в първия ден на учебната 2011 – 2012 година – първият на територията на община Троян!

  Новооткрита изложба в коридора на първия етаж в първия учебен ден на 2012 г. изненада ученици, учители и персонал.

  2013 г.: По проект към Общински форум - ремонт на голямата алея от малката сграда до ученическия стол. Със средства от училищния бюджет се подмениха вратите на класните стаи в голямата сграда, а през 2013 г. се монтираха нови алуминиеви врати на стаите в малката сграда, подмениха се плочките на стълбището пред голямата сграда.

  По проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ по ОП „РЧР“ се постави ламинат в 6 класни стаи и компютърния кабинет, доставиха се маси и столове, шкафове, бюра и мека мебел.

  Община Троян съфинансира поставянето в двора на многофункционално детско съоръжение за игра и асфалтирането на двете спортни игрища.

  2013 г.: Проект по „Общински форум 2013 г.“ ремонт на част от оградата и тротоара пред главния вход на училището.

  2014 г.: Спечелен и реализиран проект към Министерство на околната среда и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), Национална кампания "Чиста околна среда 2014 г." за изграждане на "Класна стая на открито". Наименование на проекта: "Обичаме природата - учим, изследваме, опазваме". Стойност: 5000 лв.

  2015 г.: Спечелен и реализиран проект за закупуване и инсталиране на терминални компютърни решения по Национална програма "ИКТ в училище" на МОН. Оборудвани са 9 работни станции с терминално решение и 1 сървър в компютърния кабинет на стойност 8 280 лв.

  2016 г.: Проект по Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда", модул "Подкрепа на целодневното обучение" в прогимназиален етап на стойност 9 876 лв. Обзавеждане на стая за провеждане на заниманията - 3 462 лв.; консумативи и материали - 1 985 лв.; книги - 1931 лв.; игри - 2 498 лв.

  2019 г.: Национална програма "Информационни и комуникационни технологии" - изграждане на безжична (Wi-Fi) мрежа. Стойност - 12 750 лв.

  2019 г.: Национална програма "Информационни и комуникационни технологии" - въвеждане на електронен дневник. Стойност - 650 лв.

  Може би са единици училищата, които могат да се похвалят с изрядно подреден  двор. А нашият е просто чудесен с редовно поддържаната тревна площ. Дълбоко сме убедени, че ако детето се чувства обичано и светът, който го заобикаля е едно прекрасно място, детето  ще бъде спокойно и самоуверено, а този свят ще стане притегателен център за него

  Още в тази категория: « Учителски колектив Контакти »
  © 2013 - 2024 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.