Проекти

  ЕСФ, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", BG051PО001-4.1.02, "Образователни услуги за ученици, изоставащи от учебния материал и деца с изявени дарби", Компонент 1 "Подкрепа за деца, изоставащи от учебния материал" – работа с група ученици от 1 клас. (2009-2010 учебна година).НП "Оптимизация на училищната мрежа", Мярка "Без свободен час" – 2010 г.
  За организиране подготовката и честването на 125–годишния юбилей проект по Национална програма "Училището – територия на учениците", модул "Ритуализация на училищния живот" на стойност 2000 лв., от които 1600 лв. от МОН и 400 лв. собствен принос. Закупи се ново училищно знаме, изработиха се юбилейни значки и рекламни материали, организираха се различни състезания и конкурси за учениците, както и тържествен концерт. 2009 г.
  По Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа", мярка "Без свободен час" – 1254 лв. 2009 г.
  По Национална програма "Училището - територия на учениците" за извънкласна дейност - "Празниците - мост между етноси и култури в живота и на сцената". Учениците се запознаха с всички празници и традиции, култура и език на трите етноса - български, турски и ромски. Отпуснатите средства са 4000 лв. 2007 г.
  Проект на Община Троян за оптимизация на училищната мрежа за подмяна на дограмата на двете сгради – 130 000 лв., 2007 г.

  Проекти

  © 2013 - 2023 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.