Сряда, 12 Февруари 2020 09:38

  Проект "Образование за утрешния ден"

  От 7 януари 2020 г. в ОУ „Васил Левски“ – село Борима стартира работата за изпълнение на Дейност 6 (повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности) по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

  Специфичните цели на проекта са насочени към:

  • усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
  • подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
  • намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
  • модернизиране на методите и средствата за обучение;
  • повишаване на качеството на образованието, за по-добра дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
  • насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
  • осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

  Училището идентифицира интересите и постиженията на учениците в областта на дигиталните компетентности чрез попълване на анкетна карта. В нея са включени 5 области – грамотност за данни и информация; създаване на дигитално съдържание; комуникация и сътрудничество; решаване на проблеми и информационна сигурност. Обработката на анкетните карти показа, че клубът по интереси трябва да е за „основно ниво“ на владеене на дигиталните компетентности.

  Сформира се една група с 11 ученици от І и ІІ клас с ръководител Бонка Пенкова – старши учител по математика и информационни технологии. Клубът по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения - базови нарекохме „Учене и забавление чрез компютър“.

  Забавлявайки се, участниците в групата пишат и рисуват на компютър, обсъждат нови идеи, получават нови умения. Учат се да си помагат един на друг. Всеки час за тях е ново приключение в света на дигиталните науки. Часовете им дават увереност в собствените сили, развива творческото и креативно мислене.

  Всеки ученик, успешно завършил заниманията по интереси ще получи удостоверение за преминато обучение.

  В изпълнение на Дейност 2 по проект „Образование за утрешния ден“ (изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ) очакваме да ни бъде доставен 65² интерактивен тъч дисплей за оборудване на компютърния кабинет.

   

  Прочетена 1626 пъти

  Проекти

  © 2013 - 2024 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.