Проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" по ОП "НОИР"

    От 7 януари 2020 г. в ОУ „Васил Левски“ – село Борима стартира работата за изпълнение на Дейност 6 (повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности) по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии,…

    Проекти

    © 2013 - 2024 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.