Проекти

  Сряда, 09 Ноември 2016 12:12

  Групи за занимания по интереси

  1. Да танцуваме заедно Категория сценични и танцови изкуства с ученици от ІІ - VІІІ клас. Брой ученици - 13. Ръководител - Милена Антонова 2. Училищно радио Категория изкуство с ученици от ІV - VІ клас. Брой ученици - 8. Ръководител - Стефка Колева 3. Краезнание с ученици от І - ІV клас. Брой ученици - 15. Ръководител - Магдалина Груева
  1. Кривописанки - правописанки Категория български език и литература за ученици от ІІ - ІV клас. Брой на учениците - 7. Ръководител: Йонета Кръстева 2. Математика Категория математика за ученици от ІІ - ІV клас. Брой на учениците - 6. Ръководител: Михаил Михайлов 3. Математиката - важна и трудна Категория математика за ученици от V - VІІ клас. Брой на учениците - 8. Ръководител: Бонка Пенкова
  Събота, 05 Ноември 2016 09:35

  Състав на съвет „Твоят час“

  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – СЕЛО БОРИМА ЗАПОВЕД №32 25 октомври 2016 година На основание чл.259, ал. 1 и чл.258, ал. 1 от ЗПУО във връзка с чл. 31 от Инструкция за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза І“ УТВЪРЖДАВАМ: съставът на съвет „Твоят час“, който ще работи по проекта, на брой 7, както следва: Председател: Теменуга Дулева Дишева – старши учител Секретар: Тонка Найденова Стаевска (представител на Община Троян) и директор на ДГ „Дъга“ в с.…
  Вторник, 26 Май 2015 09:51

  Учим и творим

  От 2007 година ОУ „Васил Левски“ село Борима се утвърди като средищно училище с водене на успешна политика за модернизиране. През 2012 г. се включи в реализирането на проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Въвеждането на целодневна организация в учебния процес е потребност, предизвикана от динамичните обществени процеси и високите изисквания на обществото към учителите. Създават се благоприятни условия за повишаване ефективността на обучението и гарантиране качественото усвояване на ключови компетентности и социални умения у учениците. Благодарение на проекта се дообнови…
  Понеделник, 03 Ноември 2014 14:09

  Трудно начало ...

  От 9 януари 2012 г. ОУ „Васил Левски“ - с. Борима като средищно училище се включи в проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ . Бяха създадени условия за повишаване качеството на образователно - възпитателния процес в училището, промяна във взаимоотношенията учител – ученик – родител. Осигуриха се възможности за общуване, опазване и изява на деца от различни социални, етнически и културни общности. Началото бе трудно. Родители и ученици се отнасяха с недоверие и притеснение: „Как децата ще стоят по цял ден…

  Проекти

  © 2013 - 2023 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.