Проекти

  С голямо нетърпение децата от вокалната група по НП "Заедно в изкуствата и в спорта" очакваха своето представяне на патронния празник на училището. На сцената на Народно читалище "Напредък - 1908" в с. Борима те грейнаха с новите сценични костюми. Песента е извор на жалби и радости, на мъка и живот, за това и в най-лошо време народът е пял. Прозвуча "Песен за Апостола". България има безброй върхове! България има безброй синове! България има безброй родолюбци! Песента "За моята България" групата изпя с чувство и вълнение. Тържеството завърши много емоционално с песента "Българи" и танцова композиция, а солистка беше самата…
  Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект. Творческите дейности, които ще се реализират по програмата, ще допринесат за стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество, на танцовото, музикалното и театралното изкуство в училище. Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и самоконтрол. Цели на програмата: - Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в…
  Петък, 09 Декември 2022 12:34

  Дейности на групите по интереси

  Училището е място, където всяко дете може да открие своя талант и да навлезе в света на науката. Затова всяка година в ОУ „Васил Левски“ с. Борима се предлагат разнообразни дейности в групи по интереси. Тяхната цел е да отговорят на потребностите на учениците и да помогнат израстването им. Дава се възможност на всяко дете да изяви своите способности в областта на науката, изкуството, спорта, гражданското и здравното образование, да развие своето творческо и креативно мислене. Всичко това е под формата на игри и забавления. През годините знания за здравословния начин на живот получиха групите „Умници - гладници“, „Спортуваме за…
  От 7 януари 2020 г. в ОУ „Васил Левски“ – село Борима стартира работата за изпълнение на Дейност 6 (повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности) по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии,…
  През месец май 2018-2019 учебна година в нашето училище стартира работа по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, който продължава и през 2019-2020 учебна година. Продължителността на проекта е 30 месеца, считано от 28.02.2019 година. Основната цел на проекта е насочена към намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено основно и средно образование. Сформираха се 2 групи с по 5 ученици, които имат пропуски и затруднения в обучението по математика. Едната група е…
  Страница 1 от 9

  Проекти

  © 2013 - 2023 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.