Мисия и визия

  Мисия:

  • Хуманизация и естетизация на учебно-възпитателната работа с цел формиране и развитие на познавателните и творчески умения на учениците чрез:
  • Учебните часове и учебното съдържание по предмети от задължителната подготовка, за да се създадат условия за постигане на общообразователния минимум.
  • Осъществяване на възпитателната дейност в училище предимно чрез учебната дейност, нейното съдържание, принципи, методи и форми, които да създават умения за поведение и трайни навици у учениците.
  • Съдействие на всички преподаватели за разгръщане на инициативността и активността у учениците.
  • Приобщаване на учениците към общоучилищния живот.
  • Усвояване на социален опит и отстраняване на негативното влияние на някои фактори на социалната среда върху формирането на младите хора.
  • Издигане нивото на личността на ученика.
  • Засилване връзките семейство - училище.
  • Подобряване качеството на педагогическите услуги.
  • Рационализиране на методите на преподаване с цел преодоляване на информационното претоварване на учениците.

  Визия:

  • Училище със съвременен облик, но запазило искрицата възрожденски плам.
  • Конкурентноспособно училище, което формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация.
  • Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическата колегия, обособяването й като екип от високоотговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство, прилагане на творческо и критично мислене в осъществяването на УВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света.

  Цели:

  • Издигане и утвърждаване престижа на ОУ "Васил Левски" - с. Борима чрез високо ниво на учебната подготовка, както и чрез осигуряване на ред и дисциплина в учебно-възпитателния процес; повишаване качеството на педагогическия и административния контрол.
  • Засилено взаимодействие с родителите.
  • Подновяване и обогатяване на материалната база.
  • Повишаване квалификацията на учителите във връзка с прилагането на ИТ и съвременни методики в преподаването.
  • Мотивиране на учениците чрез свързване на обучението с техните интереси и намерения за бъдеща реализация.
  • Стратегии в дейността на училището:
  • Изграждане на училищни ценности, които формират собствен облик на ОУ "Васил Левски" - с. Борима.
   Многообразие на училищния живот чрез културни, спортни и други изяви, които да утвърждават чувството за принадлежност към ОУ "Васил Левски" у всеки ученик.
  • Грижа и внимание към учениците, специално отношение към децата със специфични образователни потребности; усъвършенстване работата с изоставащите ученици.
  • Осигуряване на необходимите образователни условия и ресурси за реализиране на процеса на интеграция на учениците от етническите малцинства и за развиване на културната им идентичност.
  Още в тази категория: История »
  © 2013 - 2024 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.