Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по ОП „НОИР“

    През месец май 2018-2019 учебна година в нашето училище стартира работа по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, който продължава и през 2019-2020 учебна година. Продължителността на проекта е 30 месеца, считано от 28.02.2019 година. Основната цел на проекта е насочена към намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено основно и средно образование. Сформираха се 2 групи с по 5 ученици, които имат пропуски и затруднения в обучението по математика. Едната група е…

    Проекти

    © 2013 - 2024 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.