Проект „Училище на две скорости”, компонент 1 „Без звънец” от схема BG051PO001-4.1.02

    Проект „Училище на две скорости", компонент 1 „Без звънец" от схема BG051PO001-4.1.02 „Образователни услуги за ученици, изоставащи от учебния материал и деца с изявени дарби", Компонент 1: "Подкрепа за деца, изоставащи от учебния материал". Преподавателят на І клас работи по Проект „Училище на две скорости", Компонент 1 „Без звънец" за осигуряване на допълнителна работа по Български език с ученици от І клас за периода от 01.11.2009 г. до 30.04.2010 г. Групата се състоеше от 4 ученици, които срещаха затруднения в усвояването на книжовния български език. Проектът даде шанс да се организира такова обучение, което се подкрепи от родителите, педагогическата колегия,…

    Проекти

    © 2013 - 2024 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.